Retour zenden

Nieuwe voorwaarden retour zenden van 01/01/2023.

De consument/klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de vijf (5) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het of op het sluiten van de diensten overeenkomst. (Art. VI.47§1- Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument/klant de onderneming via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De consument/klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan vijf (5) kalenderdagen na de dag waarop de consument/klant  het besluit de overeenkomst te herroepen aan de onderneming heeft meegedeeld, terug te zenden.

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument/klant zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking.

Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.

De consument/klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de teruggestuurde goederen.

Teruggestuurde artikelen worden enkel geaccepteerd wanneer het goed met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de onderneming worden teruggestuurd per aangetekend zending of tegen ontvangstbewijs.

Het ontvangstbewijs geldt als bewijs van datum. 
Bij terugzending van goederen draagt de consument/klant de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies. De klant dient de goederen dus op eigen verantwoordelijkheid opnieuw correct en stevig in te pakken. 

Indien één van de vorige verplichtingen niet worden nagekomen verliest de consument/klant zijn herroepingsrecht en zal er ook geen terug betaling van de goederen plaatsvinden.

Indien de consument/klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening. 

Indien de consument/klant een bedrag betaald heeft voor de goederen, zal de onderneming dit bedrag ( van de goederen ) zo spoedig mogelijk, doch ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen na de terugzending of herroeping terugbetalen en dit enkel als er voldaan word aan bovenvermelde verplichtingen. De kosten die de klant betaald heeft voor de verzending zullen niet terug betaald worden omdat de klant wel degelijk zijn goederen ontvangen heeft en wij als onderneming niet verantwoordelijk zijn voor eventuele schade bij het leveren van onze goederen. Aangezien ook wij als onderneming deze leveringskost niet kunnen recupereren kunnen wij deze ook niet aan de consument/klant terug betalen.

Het tegoed bedrag zal/kan niet in contant geld uitbetaald worden, maar zal/kan enkel over geschreven worden naar het rekening nummer dat u als consument/klant ons heeft door gegeven.

Het enige correcte adres waarnaar de retour zending verstuurd kan/moet worden is :

Atelier Bodeco BV - Boutikunique - Markt 66 - 1780 Wemmel - België.

Voor verdere vragen of informatie omtrent het retour zenden kan u contact opnemen via mail : info@boutikunique.com